Imię i Nazwisko
Adres mail
Numer Telefonu
Data Urodzenia
Pesel
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer domu/lokalu
Formacja mundurowa
Proszę załączyć potwierdzenie opłaty składki członkowskiej za rok 2019 na numer konta: mBank Tytuł przelewu: Składka członkowska 2019 One Shot.
Niniejszym wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim - One Shot. Jednocześnie zobowiązuję się ściśle przestrzegać Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał jego Władz, czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, regularnie wnosić opłaty członkowskie, popierać i realizować cele Stowarzyszenia. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem oraz uchwałami Stowarzyszenia One Shot.
Deklaruję, iż w ramach Stowarzyszenia uprawiam strzelectwo na własne ryzyko i przyjmuję do wiadomości, iż wskazanym jest, bym ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem strzelectwa. Wyrażam również zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celach zgodnych z Regulaminem Stowarzyszenia, przepisami dotyczącymi sportów o charakterze strzeleckim oraz z ustaw ą z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji.
Deklaruję wolę przystąpienia do Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot. Oświadczam, że akceptuje regulamin stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu Stowarzyszenia One Shot, uchwał władz Stowarzyszenia One Shot, programu oraz do sumiennego wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia One Shot. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot. Akceptuje otrzymywanie informacji o działalności Stowarzyszenia One Shot drogą elektroniczną .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 1. Administrator danych osobowych Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot z siedzibą w Warszawa ul. Miklaszewskiego 12/33 jest Administratorem Twoich danych osobowych. 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu członkostwa w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot 3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania członkostwa. 4. Przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa - na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się/zapoznała się, przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i akceptuję powyższe.
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — Witamy w Stowarzyszeniu One Shot
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

W celu przystąpienie do Stowarzyszenie wypełnił poniższy formularz.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia One Shot musisz wypełnić deklaracje członkowską znajdującą się w formularzu poniżej oraz dołączyć plik z dowodem wpłaty   składki członkowskiej za rok wstąpienia na numer rachunku

 

mBank 96 1140 2004 0000 3202 7783 1854

 

W tytule przelewu proszę wpisać:

 

Składka członkowska One Shot 2019

 

Składka członkowska wynosi 50 zł za rok. Brak wpisowego.

 

(formularze bez załączonego dowodu wpłaty nie będą brane pod uwagę). 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot z siedzibą w Warszawa ul. Miklaszewskiego 12/33 jest Administratorem Twoich danych osobowych.2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania członkostwa.4. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa - na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Stowarzyszenie One Shot

 

Kontakt:

 

kontakt@stowarzyszenieoneshot.pl

 

tel. + 48 514 226 270